EnCert-HR 2010
Računalni program za energetsko certificiranje zgrada i izradu projekata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade
kompatibilan s programom Novolit Toplinska zaštita 2009
omogućava jednostavan uvoz Vaših baza podataka iz Novolit 2009!!!

Download


Verzije

Verzija 3.05 - 09.06.2021:

 • ispravljeno „Invalid floating point operation“ javljanje greške u nekim slučajevima proračuna
 • ispravljen ispis projektanata u Iskaznici za zgrade grijane na 12-18 C
 • ispravak odabira namjene zgrade: 6. Restorani
 • ispravak kontrole ispravnosti konstrukcije nakon pomicanja između grupa građevnih dijelova
 • ispravak kod kontrole uključenosti pomoćnog sustava, kod mijenjanja korištenja satnih podataka
 • ispravak proračuna poda na tlu s međuprostorom
 • ispravci prikazivanja kod različitih kombinacija uključenosti podsustava
 • ispravak kod proračuna gubitaka kroz tlo za referentnu klimu
 • ispravci u ispisu projekta (gramatičke greške ispisa, naslovi)
 • preimenovane opcije prilikom postavki bivalentnih sustava ("Temperature uključivanja / isključivanja bivalentnog sustava")
 • provjera kada je moguć kvazisatni a kada stvarni satni izračun
 • ispravak naziva u ispisu projekta "konačna energija" u "isporučena energija"
 • ispravak greške kod kopiranja postavki sustava u druge zone
 • kod unosa postavki za pripremu PTV korigiran prikaz obračunskih jedinica
 • korigirani faktori primarne energije za sekundarni sustav pripreme PTV
 • omogućen ručni unos godišnje energije za rasvjetu
 • ispravak kod ispisa rezlitata energetskog razreda u Certifikata za pojedinu zonu, kod višezonske zgrade
 • noveliran je spisak propisa u Programu kontrole i osiguranja kvalitete i u uvodnom dijelu kod ispisa projekta

Verzija 3.04 - 29.04.2021:

 • uneseni su Rockwool novi korisnički materijali u katalog i gotovi građevni dijelovi s Rockwool novim materijalima
 • ispravka Waux za ventilaciju, ako se vraćalo s mehaničke na prirodnu ventilaciju, pomoćna energija nije bila poništena
 • ispravak floating point greške
 • novi izračun početne temperature za negrijane zone (realniji) i korigiran je faktor internih dobitaka kod izračuna početne temperature
 • mogućnost unosa ručnih podataka za vanjske temperature je eliminirana

Verzija 3.03 - 06.04.2021:

 • ispravljena pogreška zbrajanja Af i V negrijane zone u ukupnu Af i V (pogreška nije imala utjecaja na izračun energetskog svojstva zgrade, već samo na ispis Af u Certifikatu i Af i V u projektu)
 • ispravljena pogreška prikaza default podataka za režim rada kod odabira prema Algoritmu (greška je bila na prikazu na ekranu, bez utjecaja na unos projektnih temperatura u proračune)
 • isključena je mogućnost prikazivanje opcije ispisa certifikata za zgrade grijane na 12-18 C (za njih se ne izrađuju Energetski certifikati)
 • ispravljena pogreška transparentnosti u prozoru za uređivanje zona, kada se prozor Zone odabere iz osnovnog menija lijevo gore
 • ispravljena pogreška skrivenog donjeg dijela prozora Zone > Naziv i dimenzije, kod unosa više toplinskih (grijanih ili negrijanih) zona zgrade
 • Rasvjeta - ispravljena greška nemogućnosti spremanja unosa kod Namjenu prostora: Ured A ili Ostalo
 • Ispisi Iskaznica - ispisi tekstova oznaka veličina koje se iskazuju su postavljeni u italic (kurziv) i sa subscriptom teksta poslije početnog slova ili početnog slova i gornjih apostrofa
 • uneseni JUB sponzorski materijali i građevni dijelovi
 • postavljeno kao default postavka da je uključena kvačica u prozoru Hlađenje da se toplina isporučena okolišu računa u OIE
 • ispravak u formiranju nove zgrade - više se ne javlja poruke pogreške za podsistem fotonapona, ako sustava FN nema definiranog u formiranju nove zgrade
 • postavljeno ažuriranje u Rasvjeti - kod promjene Ak zone promjeni se i Ak za proračun energije u rasvjeti u zoni ili prilikom kopiranja rasvjete u drugu zonu

Verzija 3.02 - 21.03.2021:

 • ispravljena pogreška u opciji Prijenos podataka u IEC (XML) - eksporta podataka za certifikat u xml format
 • podatak o zadovoljenju nZEB kriterij je dodan na dnu prozora s pregledom Rezultati i ispisi > TPRUETZZ
 • decimalni zarez kod uvoza zgrade se prilagođava regionalnim postavkama
 • ispravka pogreške kod obavijesti prilikom odabira približne vrijednosti za Ak u geometrijskim podacima o obujmu i oplošju zgrade
 • gramatički ispravci tekstova

Verzija 3.01 - 08.03.2021:

 • ispravljena greška: DI floating point operation error - dijeljenje s 0
 • ispravak ispisa izračuna EHW,del na Iskaznici
 • ispravak vrijednosti na Iskaznici za Eprim,dozv kada nema ograničenja s 999999 na "-"
 • ispis konstrukcije iz forme građevnih dijelova
 • na prozoru (formi) grijanje ispravljen je tekst za udio pomoćnog iz (%) u (-)
 • ispravljeno etaH,gen kod importa, pogrešno se postavljao na 4
 • ispravljen satni proračun kada se proračun pokrene iz rezultata (tabela satni)
 • gramatički ispravci tekstova

Verzija 3.00 - 01.03.2021:Verzija 2.42 - 17.11.2018:

 • ispravak izračuna Edel
 • ispravci ispisa na Iskaznici
 • ispravak iskaza zadovoljenje nZEB (G0EZ) kriterija
 • ispravci i dodatne kolone u prozoru Rezultati i ispisi (uha: TPRUETZZ, Primarna energija - Edel,uk i drugo)
 • dodani su novi redovi za kontrolu rezultata u ispisu projekta, po zonama i za cijelu zgradu
 • ispravak kod importa zgrada iz EnCert 2010 (*.enc1 fajlova)
 • dodana je opcija mogućnosti uključivanja Eren i za sustave hlađenja
 • solarni paneli grafički izdvojeni od osnovnog sustava (kao mogući dopunski sustav) u Grijanju i Pripremi PTV

Verzija 2.41 - 22.10.2018:

 • izračun udjela OIE u Edel a ne u Eprim
 • novi izgled i sadržaj ispisa u Iskaznici prema ID TPRUETZZ NN 70/18
 • prijenos istih podataka i u Energetski certifikat zgrade (nZEB kriteriji vezani na udi OIE u Edel)
 • novi, dopunjeni sadržaj ispisa podataka o zonama za višezonsku zgradu u ispisu projekta
 • novi, dopunjeni sadržaj ispisa podataka za zgradu u cjelini (višezonsku ili s jednom toplinskom zonom) u ispisu projekta
 • nova polja za unos pomoćnih energija za ventilaciju u prozorima za unos ventilacijskih gubitaka topline kod mehaničke ventilacije
 • novi izgled rezultata proračuna kod rada u programu u uhu Primarna energija (udio OIE, pomoćne energije, itd)
 • novo lijevo polje na glavnom meniju programa za unos podataka o instalacijskim sustavima
 • za definiranje fotonaponskih sustava (proračunski ili direktnim unosom podataka od električara)
 • dodatak u polju za proračun PTV za unos energije za PTV proizvedene sustavom solarnih panela (direktan unos ili procentualno)

Verzija 2.39 - 28.1.2018:

 • ispravljena greška granice razreda za ostale nestambene zgrade grijane na temepraturu >18°C
 • ispravljena greška proračuna CO2 emisije
 • izmijenjen je (dopunjen) pregled rezultata proračuna u programu u prozorima Potrebna energija i TPRUETZZ (Eprim, Eprim/Ak, udio OIE, kriteriji za G0EZ)
 • ispravljen pregled rezultata proračuna u ispisu projekta (Eprim, Eprim/Ak, udio OIE, kriteriji za G0EZ)

Verzija 2.37 - 8.12.2017:

 • ispravljena je pogreška kod uvoza materijala korisnika iz EnCert-HR2010
 • ispravljena je greška prikaza kriterija za Umax i izradu certifikata kod odabira vrste zgrada: 9. ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18 C ili višu
 • izmijenjen je prijašnji model tako da se sada računa Qh,nd i Qc,nd i onda kada nisu definirani instalacijski sustavi
 • ispravljena je greška u ispisu projekta vezano na identifikaciju da li je zgrada nova ili ne
 • ispravljena je greška u ispisu projekta vezano na ispis zadovoljenja kriterija za G0EZ pri kraju projekta
 • ispravljena je greška u ispisu projekta u Word vezano na oznaku koji sustavi postoje (X)
 • ispravljena je greška u ispisu projekta u početnom dijelu projekta vezano na oznaku koji OIE postoje (X)
 • ispravljena je opcija unosa i ispisa potencijala energetskog razreda u Podaci o zgradi > Detaljne informacije /Certifikat > Opis preporučene kombinacije mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade (unos slova umjesto brojki) kao i u predpregledu Certfikata
 • ispravljena je prethodno blokirana mogućnost eksporta svih tabela u Excel iz Proračuni i ispisi > prozor Rezultati i ispisi - za sva uha s tabelama

Verzija 1.31 - 28.03.2016:

 • dodana mogućnost rada u skladu sa zahtjevima i kriterijima TPRUETZZ NN 128/15, koji je na snazi od 1.1.2016., s obaveznom primjenom od 1.6.2016
 • dodana mogučnst ispisa projekta i Iskaznice prema zahtjevima TPRUETZZ NN 128/15
 • korigirani izračuni i prikazi u programu te ispisi proračuna do razine E_del i E_prim, na bazi podataka o efikasnostima sustava dostavljenima od strane projektanta instalacija
 • dodan iskaz budućeg energetskog razreda zgrade prema načinu certificiranja na razini E_del iz PEPZEC NN 133/15, koji je u obaveznoj primjeni od 1.6.2016
 • dodani sustavi sponzora JUB
 • korigirani su nazivi kategorija zgrada NSZ8 prema uputama MGIPU - zbog kompatibilnosti sa starim proračunima zadržana kategorija "NSZ8 Ostale nestambene zgrade..." za koju se izračunava potrebna toplinska energija za grijanje i hlađenje koje su zadnjim izmjena MGIPU ušle u kategoriju NSZ5, te je kod certificiranja potrebno voditi računa o ispravnom izboru kategorije zgrade prema uputama MGIPU
 • 1.31 u pogledu načina proračuna i kriterija zadovoljava uvjete za primjenu u projektiranju i za izračun i ispise certifikata do 1.6.2016

Verzija 1.29 - 21.10.2015:

 • unesene konstrokcije sponzora „Rockwool“
 • ispravljena greška kod horizontalnih ostakljenih konstrukcija i sunčevim zračenjem

Verzija 1.28 - 28.09.2015:

 • uneseni materijali sponzora „Caparol“ u bazu materijala
 • udio ostakljenih konstrukcija u površini pročelja ne uključuju površinu krovova u površinu neprozirnih konstrukcija
 • ispravljen je prikaz popisa konstrukcija za zonu

Verzija 1.27 - 15.07.2015

 • dodana je mogućnost izračuna isporučene i primarne energije korištenjem unaprijed izračunatih efikasnosti podsustava, kao međukorak do završetka razvoja programa prema Algoritmu. Proračun preko efikasnosti podsustava nije usklađen s Algoritmom.
 • ograničena je mogućnost unosa debljine zida iznad tla samo kroz odabir konstrukcije, a ne i neposrednim unosom, zbog učestalih grešaka korisnika u mjernim jedinicama i uz to vezanim greškama proračuna
 • dodani materijali sponzora Rockwool i JUB; kod materijala sponzora moguć je odabir debljina materijala samo prema specifikacijama proizvođača koje su ugrađene u softver
 • ispravljena greška ispisa ostakljenih konstrukcija s ostakljenjem Ug = 1,1 W/m2K

Verzija 1.26 - 31.05.2015

 • klik na ikonu Program > Proračun nije pravilno računao drugu zonu ako je postojala
 • dodatni unutarnji dobici su omogućeni
 • dodana mogućnost filtriranja na popisu zgrada
 • mali ispravci za brži unos podataka

Verzija 1.25 - 18.03.2015

 • izmjene proračuna za nestambene zgrade za visinu etaže 4,2 m
 • izmjena spiska propisa na ispisima Projekta, Iskaznice, Certifikata
 • ispravak unosa i ispisa nadmorske visine lokacije zgrade i meteo postaje

Verzija 1.24 - 16.01.2015

 • definicija prozora: u definiranju prozirnih građevnih dijelova i prozora više nije potrebno razdvajati identične ostakljene konstrukcije i prozore prema orijentacijama, budući da se sada faktor zasjenjenja prozora Fsh automatski određuje prema orijentaciji prozora nakon unošenja prozora u toplinske gubitke vanjske ovojnice
 • izmjene prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 97/14 i 150/14
 • korekcije popisa propisa u ispisima projekata racionalne uporabe energije i energetskih certifikata

Verzija 1.23 - 17.12.2014

 • poboljšana kontrola naziva izlazne datoteke kod izvoza u Word, Excel i sl. Onemogućeno korištenje specijalnih znakova koji nisu podržani od strane operativnog sustava.
 • ispravak izgleda ikona u katalogu građevnih dijelova
 • ispravak ispisa vezano na gubitake topline kroz susjedne zone
 • ispravak greške da se proračun gubitaka kroz tlo u negrijanom postavljao i kod gubitaka kroz tlo
 • ispravak izračuna gubitaka topline zbog promijene dUm, za zgrade sa više zona
 • ispravak ispisa unutarnje projektne temperature energetskog certifikata

Verzija 1.22 - 12.11.2014

 • dodane konstrukcije u katalogu usklađene s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14
 • obavezan unosa bruto površine grijanog dijela zgrade
 • konstrukcije korisnika se sortiraju prema nazivu
 • materijali korisnika se mogu uvoziti i izvoziti iz baze
 • dodana je opcija unosa komentara u proračunu konstrukcije
 • ispravljena greška pogrešnog izračuna površine vanjske ovojnice zona
 • ispravljen ispis energetskog certifikata zone kod zgrada s više zona
 • manje korekcije u ispisu fizike zgrade

Verzija 1.21 - 14.10.2014

 • ispravak greške blokiranja programa nakon izmjene podataka o unesenim prozorima u toplinskim gubicima
 • ispravak pogrešnog ispisa bruto površine zgrade u ispisu projekata prema TPRUETZZ
 • ispravak Umax kod prozora unesenih iz kataloga konstrukcija

Verzija 1.20 - 1.10.2014

 • Omogućena izrada projekata racionalne uporabe energije i toplinske zaštite prema novom i starom TP

Verzija 1.19 - 18.9.2014

 • program je usklađen s Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama NN 97/14

Verzija 1.18 - 30.7.2014

 • promijenjen način zaštite sw, što znači manje problema sa anti-virusnim programima

Verzija 1.17 - 4.7.2014

 • novi izgled ispisa Energetskog certifikata za sve tipove zgrada u skladu s najnovijim izmjenama Pravilnika, akoji je u obaveznoj primjeni od 9.6.2014.
 • default vrijednost kod proračuna potrebne energije za grijanje i hlađenje postavljena je na mjesečnu metodu proračuna, a ne na sezonu grijanja i hlađenja kao što je bilo do sada (prozor Podaci o zgradi)
 • proširen je meni Svrha izdavanja energetskog certifikata u prozoru Podaci o zgradi
 • dodan je meni Ovlaštene osobe za unos podataka i scaniranih potpisa za sve ovlaštene osobe koje su sudjelovale u izradi energetskog certifikata
 • dodan je meni Detaljnije informacije za unos detaljnih podataka za kontaktiranje certifikatorima i informiranje korisnika certifikata, koji se ispisuje pri dnu na 3. stranici certifikata

Verzija 1.16 - 30.5.2014

 • datum izdavanja certifikata i projekta se nije mijenjao kod promjene datuma
 • ispravljene vrijednosti za toplinske mostove
 • ispravljen napis "ostakljenje" kod definicije prozora
 • ispravljen W/m2K kod ispisa U u projektima
 • ispravljeni (dodana polja) obaveznih unosa (zvjezdice)
 • ispravak mogućnosti direktnog unosa U sa vrijednosti 0,00
 • ispravak da se dobiva temperatura konstrukcije iz zadane zone
 • promjena theta_ipc nije utjecala na proračun
 • ispravljeni opisi (hintovi) kod obaveznih unosa
 • ispravak da se kod zgrade ne računa H_A između zona
 • ispravak ako su Rsi i Rse = 0 jer se javljalo dijeljenje sa 0
 • ispravljena greška kod dodavanja negrijane prostorije za unos obujma
 • ažuriran spisak propisa u popisu i certifikatu
 • ispravak ispisa ventilacijskih gubitaka - moguć unos u dva reda
 • ispravak kod greške u pregrijavanju prostorije koja nije bila ispisivana u projektu
 • ispravak kada se izbriše zgradu i doda nova - program je javljao Bookmark grešku
 • ispravak kod pogrešnog javljanja greške u nekim slučajevima kod kondenzacije

Verzija 1.15- 12.3.2014

 • manji ispravak kod izračuna u razdoblju nekorištenja zgrade
 • ispravljene slike za zasjenjenje od obzora kod otvora
 • manji ispravak kod utjecaja Fc_C za hlađenje
 • ispravak kod utjecaja dodavanja Rn, kod sloja konstrukcije
 • dodan je odabir za svrhu proračuna za Projekt toplinske zaštite
 • manji ispravak naziva i vrijednosti Rsi i Rse kod popisa građevnih dijelova
 • ispravak na Certifikatu, vraća se Srednja mjesečna vanjska temperatura u sezoni grijanja
 • ispravak na certifikatu zgrade s više zona, unutarnja temperatura ispisuje se za zonu s najvećim obujmom
 • poboljšanje kod ispisa Iskaznice potrebne topline
 • poboljšanje kod ispisa Projekta toplinske zaštite
 • ispravak kod postavljanja Umax građevnih dijelova
 • ispravljeni klimatski podaci za meteorološku postaju Borovo
 • ispravljen popis normi u ispisu projekta i certifikata

Verzija 1.14- 10.2.2014

 • ispravak kod popisa konstrukcija u rezultatima
 • ispravak za preciznije računanje QH,nd za referentnu klimu

Verzija 1.13- 16.1.2014

 • kod dodavanja zgrade za osnovnu zonu automatski se generiraju i podrazumijevani gubici zbog prirodne ventilacije, koji se mogu naknadno modificirati; ventilacijske gubitke za dodatne zone treba ručno unositi za sve vrste ventilacije
 • pod "Ostali građevni dijelovi" je omogućen ručni unos plošnih otpora prelasku topline Rsi i Rse
 • ispravljena je greška kod ispisa certifikata za odvojene zone za nestambeni dio
 • ažuriran je spisak propisa i normi

Verzija 1.12- 8.1.2014

 • ispravljena je greška pri kopiranju zgrade koja ima dodatne unutarnje dobitke topline
 • ispravljena je vanjska površina zgrade kod zgrada s više zona, tako da se ne uzima u obzir površina građevnih dijelova zgrade između zona
 • ispravljena je greška kod ispisa odvojenog certifikata zone (memo55)
 • ispravak kod izračuna QH,nd za referentnu postaju
 • dodan je pregled toplinskih dobitaka za razdoblje hlađenja
 • ispravak kod proračuna pojednostavljenog Ak
 • ispravljen proračun gubitaka kroz tlo kod promjene slojeva u podnoj konstrukciji

Verzija 1.11- 10.12.2013

 • izmijenjen podatak o srednjoj vanjskoj temperaturi u sezoni grijanja - u energetskim certifikatima se ispisuje srednja vanjska temperatura iz meteoroloških podataka prema uputama MGIPU, a ne proračunata srednja vanjska temperatura za stvarno trajanje sezone grijanja
 • ispravljena greška kod kopiranja vanjske ovojnice u negrijanim prostorima prilikom koje se nisu kopirali ručno uneseni koeficijenti prolaska topline konstrukcija
 • ispravljena greška kod kopiranja zgrade u varijantno rješenje prilikom kojeg su se gubili dodatni unutarnji dobici
 • dodana projektantska tvrtka u ispis energetske iskaznice za projekt racionalne uporabe energije i toplinske zaštite u zgradama
 • ažuriran popis propisa s novim Zakonom o normizaciji 80/2013
 • ispravljen je problem sa sakrivenim fildovima za unos podataka na Win7 operativnom sustavu

Verzija 1.10- 11.11.2013

 • ispravljena je greška kod ispisa odvojenog certifikata za nestambene zgrade: Memo170, greška u izrazu.
 • primjenjen je novi način kriptiranja računalnog programa EnCert, manje je problema sa AV programima
 • izvoz certifikata u Word je uredniji
 • dodane su Encert tablice za eksport podataka kod rezultata
 • dodana je mogućnost podijele materijala na slojeve sa R<=0.25 m2K/W
 • dodana su polja za županiju i namjenu zgrade
 • novi Excel registar

Verzija 1.09- 24.09.2013

 • ispravak kod izračuna difuzije (ispravljena pogreška dijeljenja s 0 kod vrlo tankih uzastopnih slojeva - folija)
 • ispravak formatinga registra u excellu
 • ispravak manjih neusklađenosti u ispisu certifikata sa službenim (specijalni znakovi -uglate zagrade i slično)
 • ispravljen je proračun unutarnjih dobitaka koji se nakon promjene default vrijednosti u drugu nije vraćao na početnu vrijednost
 • dodana je mogućnost brisanja osnovne zone
 • ispravak u nazivima konstrukcijskih sklopova (stropovi iznad vanjskog zraka, stropovi iznad garaže)

Verzija 1.08- 31.07.2013

 • ispravljen popis propisa i normi u ispisu projekta racionalne uporabe energije i toplinske zaštite prema najnovijim izmjenama regulative
 • ispravljena greška proračuna difuzije vodene pare kod količine kondenzata veće od 1 kg
 • ispravak kataloga konstrukcija (zamijenjene konstrukcije zidova i podova u razdoblju gradnje 1987. do 2006.)
 • omogućeno korištenje kataloga prozora i ostakljenih konstrukcija u besplatnoj verziji programa
 • proširene mogućnosti uređivanja i ispravljeno grupiranje materijala korisnika
 • jezične greške i formatiranje polja
 • automatsko resetiranje faktora Fc_c na 1,00 prilikom definiranja novog prozora
 • ispravljen ispis certifikata pojedine zone prema namjeni zone
 • dodana polja "količina", "trošak", "ušteda" i "JPP" u prijedloge mjera energetske obnove
 • ispravljen ispis certifikata zone, gledajući namjenu zone
 • ispravljen izvoz registara u excel
 • Ispravljen naziv NSZ5 - Sportske građevine u "NZ6"
 • dodan novi tip zgrade "NZS8 – Ostale nestambene zgrade grijane na temp. > 12 °C a < 18 °C"
 • ispravak mijenjanja Udozv u popisu konstrukcija kod mijenjanja namijene zgrade
 • ispravci kod izračuna površinske kondenzacije