EnCert-HR
Računalni program za energetsko certificiranje zgrada

Download


Dokumentacija

Izvor: www.mgipu.hr

Zakoni:
Zakon o gradnji (NN 153/13., 20/17.)
Zakon o energetskoj učinkovitosti, (NN 127/14.)

Pravilnici:
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17.)
Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15.)
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15., 133/15.)

Tehnički propisi i ostali akti:
Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15.)
Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06.)
Metodologija provođenja energetskog pregleda zgrada - primjenjuje se od 30. rujna 2017.
Algoritam za izračun energetskih svojstava zgrada (objavljen 15. svibnja 2017. - u obveznoj primjeni od 30. rujna 2017.)
Faktori primarne energije i emisija CO 2 (u primjeni od 30. rujna 2017.)
Algoritam za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO13790
Algoritam za određivanje energijskih zahtjeva i učinkovitosti  termotehničkih sustava u zgradama  (Sustavi grijanja prostora i pripreme potrošne tople vode)
Algoritam za određivanje energetskih zahtjeva i učinkovitost termotehničkih sustava u zgradama (Sustavi kogeneracije, sustavi daljinskog grijanja, fotonaponski sutavi)
Algoritam za određivanje energetske učinkovitosti sustava rasvjete u zgradama (Energetski zahtjevi za rasvjetu)
Algoritam za proračun potrebne energije za primjenu ventilacijskih i klimatizacijskih sustava kod grijanja i hlađenja prostora zgrade

Zakonodavstvo EU
 
DIREKTIVA 2010/31/EU EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA  od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka)
Ispravak Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 244/2012 od 16. siječnja 2012. o dopuni Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća o energetskim svojstvima zgrada utvrđivanjem usporednog metodološkog okvira za izračunavanje troškovno optimalnih razina za minimalne zahtjeve energetskih svojstava zgrada i dijelova zgrada (Tekst značajan za EGP)
Posebno izdanje Službenog lista Europske unije na hrvatskom jeziku (2013) - poglavlje Energetika, koje sadržava tekstove obvezujućih općih akata. Izdanje obuhvaća akte usvojene u razdoblju od 1952. godine do dana pristupanja.
Guidelines accompanying Commission Delegated Regulation (EU) No 244/2012 
Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (Tekst značajan za EGP)
 
Ostali akti  EU
PREPORUKA KOMISIJE (EU) 2016/1318 оd 29. srpnja 2016. o smjernicama za promicanje zgrada približno nulte energije i najboljoj praksi kojom će se osigurati da do 2020. sve nove zgrade budu zgrade približno nulte energije